Ψάξε να βρείς τις λέξεις που βρίσκονται στα δεξιά του πίνακα.

Οι λέξεις αυτές μπορούν να σχηματιστούν οριζόντια, κάθετα ή διαγώνια.